Connect with us

Таны шинжилгээний хариу эерэг гарсан, ойрын хавьтал болсон тохиолдолд харьяа дүүргийнхээ штабуудтай доорх утсаар холбогдоно уу?